U bent hier : Wettelijke vermeldingen

Wettelijke
vermeldingen

Wettelijke vermeldingen


Reikwijdte

Deze verklaring geldt voor alle Galbani-websites wereldwijd.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voorwerp

Deze website (hierna Site genoemd) wordt beheerd door S.p.A. Egidio Galbani, vennootschap opgericht naar Italiaans recht met maatschappelijke zetel in de via Flavio Gioia, 8, te 20149 Milaan, Italië. Door het gebruik van deze Site en er pagina’s of andere onderdelen van te bekijken, aanvaardt de gebruiker de onderstaande voorwaarden en aanvaardt hij dat bij eventuele geschillen inzake de inhoud of het gebruik van deze Site, de Italiaanse wetgeving van kracht zal zijn.

Onderscheidende kenmerken

Alle onderscheidende kenmerken (merknamen en beeldmerken, logo’s, slogans, enz.) die vernoemd en gebruikt worden op deze Site zijn exclusief eigendom van S.p.A. Egidio Galbani. Elke vorm van publieke reproductie hiervan is verboden en het zij vermeld dat geen enkele vorm van gebruik van deze onderscheidende kenmerken is toegestaan.

Auteursrecht

Alle materiaal dat bij wijze van inlichting op deze Site gepubliceerd wordt (zoals, bij wijze van voorbeeld en niet limitatief: teksten, bewegende en vaste beelden, grafische elementen, foto’s, gegevensbanken, bijbehorende documentatie, enz.) en de wijze waarop de inhoud wordt samengesteld en aangeboden is exclusief eigendom van S.p.A. Egidio Galbani en wordt beschermd door de Italiaanse en internationale wettelijke bepalingen betreffende de intellectuele en industriële eigendom.

Gebruik van de Site

Verwijzingen op de Site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst en alle afbeeldingen van producten en de wijze waarop deze op de Site worden voorgesteld, zijn louter illustratief bedoeld. S.p.A. Egidio Galbani geeft toestemming tot weergave en raadpleging van het materiaal op de Site voor louter persoonlijk gebruik. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze Site die niet bedoeld is voor privé gebruik of voor persoonlijke informatie, is evenwel ten strengste verboden. Geen enkele reproductie van welk deel van deze Site dan ook mag worden verkocht, verspreid of gebruik voor commerciële doeleinden, of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, in welke vorm dan ook. S.p.A. Egidio Galbani behoudt zich het recht voor om elk niet-geautoriseerd gebruik, of hoe dan ook elk gebruik dat strijdig is met de wet, voor de bevoegde rechtbank te vervolgen, zowel burgerlijk als strafrechtelijk.

Links

De eventuele mogelijkheid om door middel van een hyperlink websites te raadplegen die beheerd worden door derden, wijst niet op het bestaan van enige samenwerking tussen S.p.A. Egidio Galbani en de uitbaters van deze sites, noch op enige goedkeuring van de inhoud hiervan. S.p.A. Egidio Galbani heeft geen controle over deze websites en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites, eventuele wijzigingen of updates, noch voor de links die deze sites kunnen bevatten. Het gebruik van deze sites en hun inhoud wordt geregeld door de gebruiksvoorwaarden van respectieve sites.

Aansprakelijkheid

Naast de bij wet opgelegde beperkingen, kan S.p.A. Egidio Galbani in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze Site, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, schade veroorzaakt door fouten, onjuistheden, onderbrekingen, gebreken, annuleringen, verlies van gegevens, niet-geautoriseerde toegang, virussen of enige ander schade. Deze Site kan gegevens archiveren die uitsluitend verstrekt zullen worden om de gebruiker te contacteren. S.p.A. Egidio Galbani behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik de inhoud van deze Site te wijzigen.

De informatie en de gegevens die op deze Site vermeld staan, worden zonder enige expliciete of impliciete garantie ter beschikking gesteld; S.p.A. Egidio Galbani kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.